Φysikotherapia

Scientific Journal of Panhellenic Physiotherapists’ Association

The Journal Φysikotherapia is the official scientific journal of the Panhellenic Association of Physiotherapists. It was published for the first time in 1975 and since then it has been published continuously. Its mission is to publish studies that will have a significant impact on physiotherapy.

Our vision for the journal is its recognition in the scientific community and its inclusion in the clinical practice of Physiotherapists.

Our Editorial Board ensures through a careful evaluation process articles for publication that meet high scientific standards.

Περιεχόμενα τρέχοντος τεύχους

Τόμος 25 - Τεύχος 4 | Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022
Εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης
Παπαθανασίου Αναστασία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Ιακωβίδης Πάρης, Αποστόλου Θωμάς, Χανδόλιας Κωνσταντίνος, Παπαδοπούλου Ουρανία
Τόμος 25 - Τεύχος 4 | Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022
Volume 25 - Issue 4
October - December 2022