Volume 24 - Issue 2

Μάιος- August 2021
Hristara - Papadopoulou Alexandra, Papadopoulou Ourania, Baltatzi Georgia, Xinias Ioannis, Panagou Athanasia, Mavroudi Antigoni, Vasilaki Konstantina, Trevlaki Eugenia, Trevlakis Emmanuel
keywords : Gastroesophageal reflux , physical therapy program.Pediatric physiotherapy, infant
Kyriakatis Georgios Marios, Lykou Prokopia Mirka, Kitixis Pavlos, MichailidouTheano, Besios Thomas
keywords : therapeutic exercise, physiotherapy, depression, multiple sclerosis
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Volume 26 - Issue 4
OCTOBER - DECEMBER 2023