Volume 22 - Issue 3

September - December 2019
Giailatzoglou Panagiotis, Kottaras Stavros, Iakovidis Paris, Hristara - Papadopoulou Alexandra, Poimenidis Onoufrios
keywords : cerebral palsy, gross mobility, GMFM, Bobath
Vasileiadis D., Malliou P., Kyrialanis P., Gioftsidou A.
keywords : osteoarthritis; knee; total knee replacement; preoperative intervention
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Volume 26 - Issue 4
OCTOBER - DECEMBER 2023