Τεύχη Τόμος 22 - Τεύχος 3 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Η επίδραση της προεγχειρητικής παρέμβασης σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος

Περίληψη
Abstract

Αρκετοί ερευνητές εξέτασαν το ρόλο της προεγχειρητικής επέμβασης, ως ένα μέσο βελτίωσης των αποτελεσμάτων ασθενούς μετά αρθροπλαστική. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση της προ-εγχειρητικής πρόγραμμα φυσιοθεραπείας 4 εβδομάδων σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος (ΟΑΓ).Τριάντα δύο ασθενείς που προγραμματίστηκαν για την (ΟΑΓ) τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα παρέμβασης και ελέγχου. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν μια σειρά ερωτηματολογίων (WOMAC, SF-36 και KOOS) και υποβλήθηκαν σε κάποιες λειτουργικές δοκιμές (αξιολόγηση ισομετρικής δύναμης του τετρακέφαλου, δοκιμασία βάδισης 20 μέτρων σε επίπεδη επιφάνεια, και δοκιμασία καθίσματος-ανασήκωσης σε καρέκλα). Οι συμμετέχοντες στην ομάδα παρέμβασης, ασκήθηκαν 5 φορές την εβδομάδα για 4 εβδομάδες πριν την ΟΑΓ. Αμφότερες οι ομάδες αξιολογήθηκαν έξι εβδομάδες (Π0) και μία εβδομάδα πριν από την (ΠΙ) αρθροπλαστική καθώς και 4 (Π2) και 12 (Π3) εβδομάδες μετά την επέμβαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ισομετρική δύναμη του τετρακέφαλου μεταξύ δύο ομάδων στην ΠΙ και Π2 αξιολόγηση (ρ <0.05), αλλά όχι στην Π3 (ρ = 0.708). Η ομάδα παρέμβασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση της βαθμολογίας SF-36 στη ΠΙ και Π2 αξιολόγηση (ρ <0.05). Επίσης, προεγχειρητικά διαπιστώθηκε και βελτίωση ως προς το σκορ WOMAC (ρ<0.001) και KOOS (ρ=0.022) αλλά και για τη δοκιμασία ανασήκωσης-καθίσματος σε καρέκλα (ρ=0.021). Αν και η προεγχειρητική παρέμβαση έδειξε κλινικά σημαντική βελτίωση στη δύναμη του τετρακέφαλου και ψυχικής υγείας αμέσως πριν και 4 εβδομάδες μετά ΟΑΓ, δεν φαίνεται να προσδίδει μακροχρόνια οφέλη στους ασθενείς.

Λέξεις κλειδιά : οστεοαρθρίτιδα, γόνατο, ολική αρθροπλαστική, προεγχειρητική παρέμβαση.