Τόμος 23 - Τεύχος 3

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Ντοκουσλή Αναστασία, Γεωργιάδου Αθηνά, senior NDT BOBATH tutor, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
Λέξεις κλειδιά : Πρόωρα νεογνά, κιναισθητικά ερεθίσματα, συμπιέσεις, ημερήσιος ρυθμός πρόσληψης βάρους, τεχνική <Α.Ν>
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023