Τεύχη Τόμος 23 - Τεύχος 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Παρατήρηση των επιδράσεων της τεχνικής ActiveNeonates (A.N –t), στο 1ο 5ήμερο παρέμβασης ,σε πρόωρα νεογνά στη ΜΕΝΝ

Περίληψη
Abstract

Σκοπός: Να καταγραφούν οι επιδράσεις από την εφαρμογή της Α.Ν –t στην αύξηση του σώματος και τη λειτουργία του Καρδιαγγειακού και Αναπνευστικού συστήματος των προώρων νεογνών κατά το 1ο 5ήμερο εφαρμογής της παρέμβασης.

Υλικό Μέθοδος:24 πρόωρα νεογνά με ηλικία κύησης ≤ 32 εβδομάδες χωρίστηκαν,  μετά από γονική συναίνεση , ισομερώς στις Ομάδες Παρέμβασης (ΟΠ, n=12) και Ελέγχου (ΟΕ, n=12) σε αντιστοιχία 1:1 ως προς την ηλικία κύησης και το βάρος γέννησης. Στην ΟΠ, πέραν της ημερήσιας συμβατικής κλινικής φροντίδας εφαρμόστηκαν κιναισθητικά ερεθίσματα και συμπιέσεις μέσω ενός πρωτότυπου τυποποιημένου πρωτοκόλλου παρέμβασης  (Α.Ν-t), ειδικά σχεδιασμένου για τη μελέτη, και καταγράφηκαν οι επιδράσεις της παρέμβασης στον πρόωρο νεογνικό οργανισμό.

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε  περίπου διπλάσια μεταβολή του ημερήσιου ρυθμού πρόσληψης βάρους ανάμεσα στα διαστήματα πριν(Δ1) και  κατά την παρέμβαση(Δ2)με p= 0,033 υπέρ της ΟΠ.Στατιστική σημαντικότητα παρατηρήθηκε και στην ελάττωση των καρδιακών σφίξεων των νεογνών της ΟΠ στο τέλος  της παρέμβασης σε σχέση με την έναρξη τόσο στις πρωινές παρεμβάσεις (p=0.006), όσο και στις απογευματινές (p= 0.002). Παρόμοια σημαντικότητα παρατηρήθηκε και στην αύξηση του κορεσμού Ο2,  στο τέλος των συνεδριών,  με p=0.003 υπέρ του κορεσμού στο τέλος της συνεδρίας.

Συμπεράσματα: Η Α.Ν –t φαίνεται να είναι ασφαλής, ως πρωτόκολλο  παρέμβασης για την εξέλιξη της ενεργητικής κινητικότητας ποιοτικά και ποσοτικά, όταν εφαρμόζεται σε πρόωρα, ιατρικά σταθερά, νεογνά, καθώς, αφενός κατά τη μελέτη, δεν παρουσιάστηκαν ανησυχητικά σημεία από το αναπνευστικό, ή το καρδιαγγειακό σύστημα και αφετέρου, φαίνεται να ευνοεί τη σωματική αύξηση μέσω μηχανισμών οι οποίοι όμως δεν έχουν ακόμη  διευκρινιστεί πλήρως.

Λέξεις κλειδιά : Πρόωρα νεογνά, κιναισθητικά ερεθίσματα, συμπιέσεις, ημερήσιος ρυθμός πρόσληψης βάρους, τεχνική <Α.Ν>
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023