Τεύχη Τόμος 22 - Τεύχος 2 Μάϊος - Αύγουστος 2019

Υποστήριξη Νέων Φυσικοθεραπευτών στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, ο Ρόλος του Μέντορα

Περίληψη
Abstract

Εισαγωγή: Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των αναγκών των νέων φυσικοθεραπευτών και τις ανάγκες που προκύπτουν ώστε να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους ως νέοι επαγγελματίες. Ερευνάται η σημασία δημιουργίας ενός υποστηρικτικού προγράμματος το οποίο θα παρέχει στους απόφοιτους και ιδιαίτερα σε αυτούς που θα ασχοληθούν με τη παιδιατρική αποκατάσταση, βοήθεια στην επίλυση  πρακτικών ή ψυχολογικών ζητημάτων τα οποία μπορεί να προκύψουν στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, με στόχο τη καλύτερη καθοδήγηση και διαχείριση των περιστατικών τους.

Υλικό-Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 92 φυσικοθεραπευτές που εργάζονταν σε ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια, σε δημόσια νοσοκομεία, σε ειδικά σχολεία, σε κέντρα αποκατάστασης και σε κατ’οίκον θεραπείες, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε τους μήνες Οκτώβριο 2018 έως Ιανουάριο 2019 με τη χρήση ερωτηματολογίου. Στατιστικά εφαρμόστηκαν μέθοδοι περιγραφικής ανάλυσης και διερευνητικής παραγοντικής μεθόδου

Αποτελέσματα:διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη υποστήριξης και καθοδήγησης του νέου φυσικοθεραπευτή έτσι ώστε να γίνει ομαλή η ένταξή του στη νέα επαγγελματική του ζωή και να έχει μια επιτυχημένη καριέρα. Οι απόψεις των φυσικοθεραπευτών δεν επηρεάζονται από τα διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.

Συμπεράσματα: Κρίνεται απαραίτητη η καθοδήγηση των νέων φυσικοθεραπευτών γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία μέσω ενός υποστηρικτικού θεσμού μεντορικής σχέσης

Λέξεις κλειδιά : Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, Υποστήριξη Φυσικοθεραπευτών, Θεσμός Μέντορα