Τεύχη Τόμος 23 - Τεύχος 1 Ιανουάριος - Απρίλιος 2020

Προσέγγιση των Τεχνολογιών Ανίχνευσης Πτώσης που έχουν Αναπτυχθεί για Ηλικιωμένους

Περίληψη
Abstract

Εισαγωγή. Οι πτώσεις και οι επακόλουθοι τραυματισμοί στους ηλικιωμένους αποτελούν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, από την άποψη της νοσηρότητας, θνησιμότητας και του υψηλού κόστους. Αρκετές έρευνες βασισμένες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν προσεγγίσει το θέμα από την πλευρά της ανίχνευσης πτώσης. Σκοπός. Σκοπός της ανασκόπησης, η αναζήτηση διαθέσιμων συστημάτων ανίχνευσης πτώσης βασισμένων στις ΤΠΕ.

Μέθοδος. Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση διεξήχθη στις βάσεις δεδομένων PubMed, Cochrane Central, Embase από το 2010 έως το 2018. Αναζητήθηκαν οι όροι «ανίχνευση πτώσης», «τεχνολογίες αισθητήρων», «έξυπνα σπίτια», «αισθητήρες περιβάλλοντος».

Αποτελέσματα. Τα περισσότερα από τα συστήματα ανίχνευσης πτώσης έχουν αναπτυχθεί πάνω στην ίδια φιλοσοφία, δηλαδή στον περιορισμό των σοβαρών επιπτώσεων της παρατεταμένης παραμονής των ηλικιωμένων στο έδαφος μετά από μία πτώση. Κύριος στόχος τους είναι να διακρίνουν μεταξύ των γεγονότων πτώσης και των καθημερινών δραστηριοτήτων. Οι περισσότεροι αλγόριθμοι σχεδιάζονται με βάση σύνολα δεδομένων που περιέχουν ένα μείγμα δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής και προσομοιωμένες πτώσεις. Διάφορες λύσεις είναι διαθέσιμες με τις περισσότερες να αφορούν φορητές συσκευές, ενώ άλλες περιλαμβάνουν τεχνολογίες ενσωματωμένες στο οικιακό περιβάλλον.

Συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αρκετών τεχνολογιών ανίχνευσης πτώσης έδειξαν ότι μπορούν να βελτιώσουν την αυτονομία των ηλικιωμένων και την παράταση της διαβίωσής τους στην κοινότητα με ασφάλεια.

Λέξεις κλειδιά : νίχνευση πτώσης, τεχνολογίες αισθητήρων, έξυπνα σπίτια, αισθητήρες περιβάλλοντος