Τεύχη Τόμος 23 - Τεύχος 1 Ιανουάριος - Απρίλιος 2020

Η αντιμετώπιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού σε παιδιά με Σύνδρομο Down Λοιμώξεις αναπνευστικού και Σύνδρομο Down

Περίληψη
Abstract

Εισαγωγή: Τα παιδιά με σύνδρομο Down είναι μια ευαίσθητη ομάδα παιδιών στην οποία η συχνότητα προσβολής από λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι αυξημένη.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να διευκρινίσει εάν οι ασκήσεις αναπνευστικής φυσιοθεραπείας έχουν θετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού, στα παιδιά με σύνδρομο Down.

Μέθοδος: Τα παιδιά με σύνδρομο Down που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν 12 και χωρίστηκαν με τυχαία κατανομή στις δύο ομάδες. Η ομάδα που έκανε ασκήσεις αναπνευστικής φυσιοθεραπείας 2 φορές την εβδομάδα,20 λεπτά ημερησίως για τρείς μήνες, και την ομάδα ελέγχου . Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε στο spss με την χρήση του μη παραμετρικού, Friedman Test, για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

Αποτελέσματα: Τα παιδιά της ομάδας που ακολούθησαν το πρόγραμμα αναπνευστικής φυσιοθεραπείας παρουσίασαν μειωμένη νοσηρότητα από τον δεύτερο μήνα της παρέμβασης.

Συμπεράσματα: Η εφαρμογή ασκήσεων αναπνευστικής φυσιοθεραπείας με μορφή παιχνιδιού μπορεί να συμβάλλει θετικά στην μείωση των λοιμώξεων του αναπνευστικού, στα παιδιά με σύνδρομο Down.

Λέξεις κλειδιά : Αναπνευστική φυσιοθεραπεία, λοιμώξεις αναπνευστικού, σύνδρομο Down, νοσηρότητα