Τεύχη Τόμος 27 - Τεύχος 1 Ιανουάριος - Μάρτιος 2024

Συσχέτιση μορφομετρικών και βιοκινητικών ανατομικών μεταβολών του άκρου με την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λεμφοίδημα που υποβάλλονται σε φυσιοθεραπεία: Συστηματική Ανασκόπηση

Σκοπός: Το λεμφοίδημα αποτελεί συχνή επιπλοκή των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία για τον καρκίνο. Έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κινητικότητα, την αυτοεξυπηρέτηση, την  λειτουργικότητα και την ποιότητα της ζωής. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης ήταν να δείξει την επίδραση του λεμφοιδήματος στα μορφομετρικά και βιοκινηματικά χαρακτηριστικά του άκρου και στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιώντας τη δήλωση PRISMA πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η  αναζήτηση περιλάμβανε μελέτες από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, PubMed, Scopus και Scholar Google, οι οποίες δημοσιεύτηκαν από το 2000 έως το 2022. Οι μελέτες αξιολόγησαν τις μεταβλητές έκβασης, όπως εύρος κίνησης, δύναμη, αισθητικότητα, σύνθεση του σώματος, ποιότητα ζωής. Η διαδικασία διαλογής οδήγησε σε συνολικά 23 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης.

Αποτελέσματα: Από τις 23 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης, δέκα επτά αναφέρονται σε λεμφοίδημα άνω άκρου και έξι αναφέρονται σε λεμφοίδημα κάτω άκρου. Υπήρξε ποικιλία μεθόδων για την ταυτοποίηση του λεμφοιδήματος μεταξύ των  μελετών. Οι μελέτες έδειξαν μειωμένη δύναμη λαβής, εύρος κίνησης, αισθητηριακή αντίληψη, παρατηρήθηκαν αλλαγές στη σύσταση του σώματος με το λιπώδη ιστό να είναι αυξημένος σε σύγκριση με το μυϊκό ιστό. Η πλειονότητα των μελετών ανέφερε μειωμένη ποιότητας ζωής των ασθενών. Οι τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η εικόνα σώματος, ο ρόλος, η ψυχική υγεία και η κοινωνικότητα. 

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το λεμφοίδημα έχει υψηλή συχνότητα εμφάνισης μεταξύ των ατόμων που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο, και έχει σημαντική επίδραση στην λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά : λεμφοίδημα άνω και κάτω άκρων, εύρος κίνησης, δύναμη, αισθητικότητα, σύνθεση του σώματος, ποιότητα ζωής