Τεύχη Τόμος 24 - Τεύχος 2 Μάιος- Αύγουστος 2021

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Περίληψη
Abstract

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) ορίζεται η παλινδρόμηση γαστρικού  ή/και εντερικού περιεχομένου στον οισοφάγο. Είναι συχνό φαινόμενο, παρατηρείται στο 40%-65% των βρεφών και οφείλεται σε παροδικές χαλάσεις του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα.

Η πλειονότητα των βρεφών εμφανίζει καθημερινά επεισόδια ΓΟΠ, μικρής διάρκειας  μετά τα γεύματα, κατά τη διάρκεια του ύπνου ή και σε εγρήγορση. Η έγκαιρη διάγνωση της βοηθά στην έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπιση των επιπλοκών Επιπλέον συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του βρέφους και της οικογένειας. Η φυσικοθεραπεία ως επικουρική θεραπευτική παρέμβαση, φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της  ΓΟΠ στα βρέφη. Στόχος είναι η βελτίωση της κίνησης, της στάσης του σώματος, και η βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και του συντονισμού προκειμένου για την υποχώρηση του φαινομένου.

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη είχε ως κύριο σκοπό να διερευνήσει αν τα βρέφη με  γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση εκτός από διατροφικές και άλλες οδηγίες και τυχόν φαρμακευτική παρέμβαση, υποβάλλονται και σε φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση, προκειμένου για τη βελτίωση των συμπτωμάτων τους. Επιπλέον στόχοι ήταν η καταγραφή της ποιότητας ζωής των βρεφών και της οικογένειας και η διερεύνηση των προσδοκιών των γονέων από ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην έρευνα συμμετείχαν 30 βρέφη με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Η έρευνα διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, σε τακτικό ειδικό παιδογαστρεντερολογικό ιατρείο.  Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στους γονείς και συμπληρώθηκε υπό την επίβλεψη της ερευνήτριας για τυχόν διευκρινίσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: κανένα από τα  30 βρέφη που μελετήθηκαν δεν ακολουθούσε κάποιο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, Επιπλέον διαπιστώθηκε μεγάλη επίδραση της ΓΟΠ στην ποιότητα ζωής των γονέων, αφού 80% απάντησαν ότι επηρεάστηκαν σημαντικά, μη γνωρίζοντας πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την  ανάγκη για φυσικοθεραπευτική παρέμβαση και την ενημέρωση των γονέων, το 70% απάντησαν ότι θα ήθελαν να έχουν ενημέρωση και βοήθεια ενός φυσικοθεραπευτή.  Ένα ποσοστό 80% των γονέων απάντησε θετικά για ένα  φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση ή και στη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής των παιδιών τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση αφορά ένα μεγάλο ποσοστό βρεφών. Σε σοβαρές περιπτώσεις, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί έχει επιπτώσεις  στην υγεία των μικρών βρεφών και στην ποιότητα ζωής της οικογένειας. Οι περισσότεροι γονείς φαίνεται να εμπιστεύονται ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, για την βελτίωση της υγείας των παιδιών τους για τη συντομότερη αποκατάσταση της ΓΟΠ. Η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει πιλότο για περαιτέρω μελέτες, στα πλαίσια μιας πιο ολιστικής παρέμβασης από ιατρούς και φυσικοθεραπευτές σε βρέφη με συμπτώματα ΓΟΠ. 

Λέξεις κλειδιά : Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, παιδιατρική φυσικοθεραπεία, Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος, βρέφος, ποιότητα ζωής
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023