Τεύχη Τόμος 24 - Τεύχος 2 Μάιος- Αύγουστος 2021

Η επίδραση της θεραπευτικής άσκησης στην κατάθλιψη ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας

Περίληψη
Abstract

Εισαγωγή: Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) είναι μια νευροεκφυλιστική ασθένεια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος με μεγάλη συμπτωματολογία, μέρος της οποίας αποτελεί και η κατάθλιψη, η οποία χαρακτηρίζεται ως η κύρια αιτία αναπηρίας γι’ αυτούς τους ασθενείς

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να μελετήσει και να παρουσιάσει τις πιθανές μορφές άσκησης που μπορούν να βελτιώσουν την κατάθλιψη των ασθενών με ΣΚΠ, με το ενδιαφέρουν να επικεντρώνεται στην φυσικοθεραπεία, την θεραπευτική άσκηση αλλά και την τηλεαποκατάσταση.

Μεθοδολογία αναζήτησης: Για τη διεξαγωγή της ανασκόπησης έγινε χρήση της διεθνούς βάσης δεδομένων MEDLINEκαι άλλων πηγών αναζήτησης, όπως το GoogleScholar και της Elsevier. Οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν therapeuticexercise, physiotherapy, physicaltherapy, rehabilitation, telerehabilitation, depression και multiplesclerosis. Τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν είναι μελέτες δημοσιευμένες μεταξύ του 2010-2021, που διερευνούν την επίδραση της κατάθλιψης ή και της θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς με ΣΚΠ και είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα. Ενώ τα κριτήρια αποκλεισμού περιλαμβάνουν ασθενείς που δεν έχουν διαγνωστεί με ΣΚΠ, μελέτες πιλοτικού και περιπτωσιολογικού τύπου και που δημοσιεύτηκαν πριν το 2010.

Αποτελέσματα:Τα αρχικά αποτελέσματα από την αναζήτηση ήταν 211 και ύστερα από αξιολόγηση των περιλήψεων των άρθρων από τέσσερις διαφορετικούς εξεταστές σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια συμπεριλήφθηκαν τελικά 33 άρθρα.  

Συμπεράσματα: Η φυσικοθεραπεία μέσα από την θεραπευτική άσκηση ή ακόμη και με τη βοήθεια της τηλεαποκατάστασης βελτιώνει την κατάθλιψη των ασθενών που πάσχουν από ΣΚΠ. Ωστόσο, καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω μελέτη των παραμέτρων των διαφόρων μορφών παρέμβασης, και γιατί όχι η δημιουργία κλινικών οδηγιών, που θα βοηθήσουν τόσο τους θεραπευτές, όσο και τους ασθενείς.

Λέξεις κλειδιά : θεραπευτική άσκηση, φυσικοθεραπεία, κατάθλιψη, Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023