Τεύχη Τόμος 26 - Τεύχος 1 Ιανουάριος - Μάρτιος 2023

O ρόλος της λήψης ιστορικού στον εντοπισμό της φύσεως της οσφυαλγίας & των επιμέρους κλινικών προβλημάτων: Μια διερευνητική μελέτη

Περίληψη
Abstract

Σκοπός: Η προοπτική αυτή μελέτη διαπραγματεύεται τη διερεύνηση της λήψης ιστορικού για τον εντοπισμό και κατά επέκταση για την αξιολόγηση της φύσεως της οσφυαλγίας αλλά και των επιμέρους κλινικών προβλημάτων σε πληθυσμό ατόμων με αναφερόμενο πόνο στη οσφύ/ισχίο. Η χρησιμότητα της έρευνας αναφέρεται επαγωγικά σε πληθυσμούς ωφέλειας όπως οι ασθενείς με πόνο σε οσφύ/ισχίο και ιδιαίτερα αποσκοπεί να επωφελήσει μελλοντικούς ασθενείς.

Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 30 εθελοντές, εκ των οποίων οι 28 δέχθηκαν να απαντήσουν την φόρμα αξιολόγησης ‘Αρχιμήδης ΙΙΙ’1 που περιελάμβανε ερωτηματολόγιο για την οσφυαλγία με ερωτήσεις ανοικτού-κλειστού τύπου, έξι(6) αυτό-αναφερόμεναερωτηματολόγια(self-reported questionnaires),κλινικέςδοκιμασίες. Απο τους 28 εθελοντές,οι 22 συμφώνησαν να συμμετάσχουν και σε κλινικές δοκιμασίες,ενώ οι 6 αρνήθηκαν για προσωπικούς λόγους.Τα αυτό-αναφερόμενα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της Οσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης ήταν το Roland-Morris,το Μaine –Seattle Back Questionnaire(MSBQ),το STarTBack screening tool,το Hospital Anxiety and Depression (HAD) scale για άγχος και κατάθλιψη, το SF-12 για ποιότητα ζωής (QoL)& το Sciatica Bothersomeness Index(SBI).

Αποτελέσματα: Σε γενικές γραμμές δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις σε όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν. Διαπιστώθηκε όμως υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών της ηλικίας & του Hospital Anxiety Depression Scale p=0.001,υψηλή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών της ηλικίας & του SF-12(φυσικής κατάστασης) p=0.020,υψηλή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών της ηλικίας και του SF-12(πνευματικής κατάστασης) p=0.017, υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών της ηλικίας και του εύρους τροχιάς (ROM) οσφύος p=0.00.

Συμπεράσματα: Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, η κλινική προσέγγιση, η αξιολόγηση των ασθενών,αλλά και ο αποκλεισμός  των μιμητών των παθήσεων της οσφύος  θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση και τη διαστρωμάτωση των ασθενών  για την ανάλογη θεραπεία.

Λέξεις κλειδιά : ιστορικό, χαμηλή οσφυαλγία, φόρμα αξιολόγησης, κλινικές αξιολογήσεις, αυτό-αναφερόμενα ερωτηματολόγια
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023