Τεύχη Τόμος 26 - Τεύχος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Σωματική δραστηριότητα και οστική πυκνότητα σε Eλληνίδες: μελέτη παρατήρησης

Σκοπός: H παρούσα μελέτη παρατήρησης, είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της συσχέτισης της σωματικής δραστηριότητας  (ΣΔ) με την οστική πυκνότητα (ΟΠ) Ελληνίδων γυναικών.

Υλικό - Μέθοδος: 46 γυναίκες άνω των 45 ετών συμμετείχαν και ταξινομήθηκαν ανάλογα με την οστική τους πυκνότητα σε 3 ομάδες: Ομάδα Α [φυσιολογική ΟΠ], Ομάδα Β (οστεοπενία), Ομάδα Γ (οστεοπόρωση). Η αξιολόγηση της ΣΔ και της αντοχής των κάτω άκρων (ΑΚΑ) πραγματοποιήθηκε μέσω της ελληνικής έκδοσης του International Physical Activity Questionnaire-short version (IPAQ-Gr) και της δοκιμασίας 30 seconds sit-to-stand (30STS), αντίστοιχα. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν η πολυπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (MANOVA) και η σύγκριση κατά ζεύγη (Tukey’s τεστ). Οι συσχετίσεις μεταξύ της ΟΠ και των μεταβλητών: ηλικία, ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος, 30STS και IPAQ-Gr υπολογίστηκαν με το συντελεστή συσχέτισης Pearson (r). Eπίπεδο στατιστικά σημαντικής διαφοράς καθορίστηκε η τιμή p<0.05.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ΣΔ, όπως εκφράζεται με το IPAQ-Gr, έχει αδύναμη και θετική συσχέτιση με την ΟΠ (r=.209, p=.163). Η καλύτερη συσχέτιση, με στατιστικά σημαντική διαφορά, ήταν αδύναμη και αρνητική και βρέθηκε μεταξύ της ηλικίας και της ΟΠ (r=-.287, p=.05). Η σύγκριση κατά ζεύγη ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στο 30STS μεταξύ της Ομάδας Α και της Ομάδας Γ (p=.01).

Συμπεράσματα: Όπως αναμενόταν η ΟΠ βρέθηκε ηλικιο-εξαρτώμενη, ενώ στατιστικά σημαντική ήταν η διαφορά στη ΑΚΑ των γυναικών με φυσιολογική ΟΠ σε σχέση με τις οστεοπορωτικές. Η ΣΔ φάνηκε να επιδρά θετικά στην ΟΠ παρόλο που δεν ανευρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Ωστόσο, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περεταίρω έρευνες με μεγαλύτερο αριθμό δείγματος που να διερευνούν τη σχέση της ΣΔ με την ΟΠ.

 

Λέξεις κλειδιά : σωματική δραστηριότητα, οστική πυκνότητα, ποσοτική υπερηχογραφία, ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου international physical activity questionnaire-short version, δοκιμασία «30 δευτερόλεπτα σήκω-κάτσε»