Τεύχη Τόμος 25 - Τεύχος 1 Ιανουάριος - Μάρτιος 2022

Ακράτεια ούρων και πτώσεις σε άτομα άνω των 60 ετών: βραχεία ανασκόπηση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων

Περίληψη
Abstract

Η ακράτεια ούρων και οι πτώσεις αποτελούν σημαντικά γηριατρικά προβλήματα, προσβάλλοντας μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων ατόμων. Η σχέση μεταξύ ακράτειας και πτώσεων έχει αναφερθεί σε μελέτες σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Οι επιπτώσεις της συνύπαρξης ακράτειας και ιστορικού πτώσεων δημιουργεί τραυματισμούς και μειωμένη ποιότητα ζωής. Κλινική σημαντικότητα έχει η διερεύνηση και  η αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της ακράτειας ούρων και των πτώσεων για την πρόληψή τους.  Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η καταγραφή των πληροφοριών που σχετίζονται με την ακράτεια ούρων και τις πτώσεις σε ηλικιωμένα άτομα.

Λέξεις κλειδιά : ακράτεια ούρων, πτώσεις, ηλικιωμένοι
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023