Τεύχη Τόμος 24 - Τεύχος 3 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Εφαρμογή laser χαμηλού ισχύους στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα στην Κύπρο

Περίληψη
Abstract

Σκοπός:

Σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία ερωτηματολογίου για να προσδιοριστούν οι παράμετροι του low level laser (LLLT) από τους φυσικοθεραπευτές στην Κύπρο, σε ασθενείς με χρόνιο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα σε διάστημα περισσότερο των 3 μηνών.

Υλικό-Mέθοδος:  Μοιράστηκαν συνολικά 94 ερωτηματολόγια σε φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι εργάζονται στην Κύπρο. Η κατανομή τους έγινε τυχαία και στάλθηκαν είτε σε ηλεκτρονική μορφή (8 ερωτηματολόγια) είτε προσωπικά (86 ερωτηματολόγια). Ωστόσο μόνο 30 ερωτηματολόγια απαντήθηκαν,  29 προσωπικά και 1 σε ηλεκτρονική μορφή (31.91 % του συνολικού δείγματος).

Aποτελέσματα:

Με τη πραγματοποίηση της μελέτης προέκυψαν οι πιο κάτω παράμετροι χρήσης της συσκευής του LLL σε ασθενείς με ΣΚΣ. Το είδος του LLL είναι το Ga-Al-As, επιλέγεται η συνεχής εκπομπή και η ακτινοβολία εκπομπής  Laser υπέρυθρων ακτινών. Επίσης φαίνεται πως επιλέγεται η τεχνική μη επαφής (Σαρωτής), μέση ισχύς εξόδου 1.1W, εμβαδόν ακτινοβόλησης 20cm² και χρονική διάρκεια θεραπείας 5 λεπτά.  Η ενεργειακή ένταση η οποία χρησιμοποιείται είναι 5J/cm² και εφαρμόζεται laser με ενέργεια 30J. Γίνεται χρήση του LLL 5 φορές ανά βδομάδα και τέλος η θεραπεία με το μηχάνημα του LLL ολοκληρώνεται σε 12 συνολικά συνεδρίες.

Συμπέρασμα:

Υπάρχει σύμφωνη επιλογή παραμέτρων του μηχανήματος LLL στο είδος του laser, στην ακτινοβολία laser και στις φορές εφαρμογής της συσκευής ανά βδομάδα. Υπήρχαν ενστάσεις σε ότι αφορά την εκπομπή, τεχνική επαφής, μέση ισχύς εξόδου, ενέργεια, ενεργειακή ένταση, χρονική διάρκεια, εμβαδόν ακτινοβόλησης, και τις συνολικές συνεδρίες.                 

Λέξεις κλειδιά : Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, λέιζερ, λέιζερ χαμηλής ισχύος, φυσικοθεραπεία, φυσικά μέσα
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023