Τεύχη Τόμος 24 - Τεύχος 3 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Έλεγχος συμφωνίας τριών δοκιμασιών μέσω τηλε-παρακολούθησης και δια ζώσης αξιολόγησης σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Περίληψη
Abstract

Σκοπός: Στη σύγχρονη κλινική πρακτική η συνήθης αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας  των ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) γίνεται δια ζώσης, πριν την ένταξή τους σε πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης. Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν συγκεκριμένες λειτουργικές δοκιμασίες που εφαρμόζονται στο κλινικό πεδίο παράγουν παρόμοια αποτελέσματα, όπως αυτά στη δια ζώσης αξιολόγηση ασθενών με ΧΑΠ, μεη χρήση της τεχνολογίας προγραμμάτων υπολογιστών

Μέθοδος: Η μελέτη περιλάμβανε δείγμα ευκολίας 20 ασθενών με σταθερή ΧΑΠ (FEV1% προβλ: 63,5±10,1%), ηλικίας 57-77 έτη (Μ.O.:64,45±5,74 έτη), δείκτη μάζας σώματος Μ.Ο.: 29,1±4 Kg/m2. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν σε 3 δοκιμασίες: τη 2-λεπτη δοκιμασία βάδισης (2 MinutesWalkingTest, 2MWT), την 3-λεπτη δοκιμασία σκαλοπατιού (3 MinutesStepTest, 3MST) και τη συνοπτική αξιολόγηση φυσικής κατάστασης ηλικιωμένων (ShortPhysicalPerformanceBattery, SPPB) με τη χρήση προγράμματος (Skype) μέσω υπολογιστή, καθώς και δια ζώσης αξιολόγηση σε φυσικοθεραπευτήριο.

Αποτελέσματα: Βρέθηκε υψηλήσυσχέτιση (pearson, r) μεταξύ των παραμέτρων που αξιολογήθηκαν ανάμεσα στη δια ζώσης αξιολόγηση και στην τηλεαξιολόγηση α) για το συνολικό σκορ στη δοκιμασία SPPB (r=0,88p<0.05), β) για την καρδιακή συχνότητα στο τέλος της δοκιμασίας 2MWT(r=0,84p<0,05) και της διανυόμενης απόστασης (r=0,97p<0.05) και γ) για την καρδιακή συχνότητα στο τέλος της δοκιμασίας3MST(r=0,92,p>0.05).

Συμπεράσματα: Η χρήση της τεχνολογίας προγραμμάτων υπολογιστών παράγει παρόμοια αποτελέσματα με αυτά της δια ζώσης αξιολόγησης στις παραπάνω λειτουργικές δοκιμασίες και ως εκ τούτου μπορεί να εφαρμοστεί για την αξιολόγηση ασθενών με ήπια και μέτρια βαρύτητα ΧΑΠ.

Λέξεις κλειδιά : Tηλε-αξιολόγηση, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, λειτουργικές δοκιμασίες, 2-λεπτη δοκιμασία βάδισης, 3-λεπτη δοκιμασία σκαλοπατιού, συνοπτική αξιολόγηση φυσικής κατάστασης ηλικιωμένων
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023